din | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#597

Sünnet-i  seniyye yerine töre’yi koyanlara karşı sessiz kalamayız, tavırsız olamayız. Bu sapkınlık, Hak dinin yerine batıl yeni bir din oluşturmaktır.

#597

Sünnet-i  seniyye yerine töre’yi koyanlara karşı sessiz kalamayız, tavırsız olamayız. Bu sapkınlık, Hak dinin yerine batıl yeni bir din oluşturmaktır.

#698

Tevhidin, en veciz ve en kuvvetli dersi İhlâs Suresi’ndedir.

Âlimlerimiz surede geçen “Doğurmadı ve doğrulmadı” hükmünü tefsir ederken “Doğuran ve doğurulanlar ilah olamazlar” şeklinde bir işari manaya dikkat çekerler. Hz. Meryem’in de Hz. İsa’nın da ilah olamayacakları bu ayetle bütün Hıristiyan âlemine en güzel şekilde ders verilmiştir.

#937

Hak Teâlâ’ya ve onun Resulü’ne asi olanlar bir an önce tövbe edip, Hak dinin yolunu tutsunlar, aksi halde Allah’ın kahrını, gazabını beklesinler.

#985

Dinimiz sözünde durmamayı münafıklık alameti olarak kabul etmiştir.

#1110

 

Bayezid-i Bistami’ye; "Mürşidin, yol göstericin kimdir?" diye sordular. O da; "Bir kadın." dedi. "Bu nasıl olur?" dediler. Cevâbında şöyle buyurdu:

-"Bir gün Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi ile, kendimden geçmiş olarak yolda yürüyordum. Bir kadın gördüm. Elinde bulunan bir çuval unu, taşımam için bana ricada bulundu. Gücüm yetmez diye düşündüm. Orada kafes içinde bulunan bir aslana işaret ettim. Kafes açılıp, aslan geldi. Un çuvalını yükledim. Fakat açıktan keramet göstermiş olduğum için de çok korktum ve mahcûb oldum. Kadının beni tanıyıp tanımadığını öğrenmek için; "Pazara varınca kimi gördüm diyeceksin?" dedim.

Kadın; "Zalim Bâyezîd'i gördüm diyeceğim." dedi.

Ben hayretle; "Neden?" diye sordum.

Kadın şöyle cevap verdi: "Allahü Teâlâ, bu aslanı yük taşımak için yaratmadığı hâlde, sen niçin yük yükledin? Bu zulüm değil de nedir? Bunu, insanlar sana keramet sahibi desinler diye yapmış isen çok fena." dedi. Bunun üzerine çok ağlayıp istiğfâr ettim. Bundan sonra benden fevkalâde bir hâl meydana gelse, "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah, Nûh Neciyullah, İbrâhim Halîlullah, Mûsâ Kelîmullah, Îsâ Rûhullah" yazısını veya bir nûr görüyorum. Böylece, benden meydana gelen hâllerin doğru olduklarının, Allah-ü Teâlâ tarafından tasdik olunduğunu anlıyorum."

#1376

Din, dünya menfaat ve siyasetine alet olamaz. Alet edenlere lanet vardır.

Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leri

#1461

Sabredin, her şeyin başı sabırdır.

Hz. Ebubekir r.a 

#1862

Aç gözlüyü minnettar edemezsin, çünkü doymaz ki…

Cenap Şehabeddin

#1962

İktisat yoluyla yoksulluğa düşmekten korun. Yoksul düşenin dini ve aklı zayıflar ve mürüvveti kaybolur.

#1979

Tasavvuf yolunun büyüklerinden Haris el-Muhasibî k.s. Hazretleri "Risâletül-Müsterşidîn" adlı eserinde yolumuzun inceliklerini şöyle anlatmıştır:

"Biri gelir, kurtuluşa götürecek ameller işlemenin yolu nedir?" derse şöyle deriz:

-Takva sahibi büyüklerin yolundan ayrılmamak,

-Tasavvuf yolunun adap ve erkânını gözetmek,

-Nefs muhasebesi yapıp gaflete düşmemek,

-İnsanların hakkını gözetmek, adalet ile iş yapmak,

-Eziyet etmekten sakınmak,

-Eldekini başa kakmadan, minnet altında bırakmadan vermek,

-Haset etmeden, herkese karşı güzel davranmak,

-Kanaat sahibi olmak,

-İnsanlara yabancılaşmadan, onlarla tevazulu ilişki kurmak,

-Yalnız kalınca Allah'ın zikri ile meşgul olmak,

-İnsanlara hizmet etmek şevkiyle diğer arzuları kalpten çıkarmak,

-Niyeti Allah'ın rızasına bağlamak,

-Kurtuluşu istikamet yolunda aramaktır."

 

#2021

Nice âlimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz. Yüce Allah böyle durumlardan korusun.

Fudayl bin İyâzEtiketler